Fageråsen

Vedtekter

Vedtekter for Fageråsens hytteeierforening

§1 – Foreningens navn
Foreningens navn er Fageråsens Hytteeierforening.

§2 – Foreningens formål
Foreningen er en ideell sammenslutning som har til hensikt å fremme felles interesser for de hytteeiere i Fageråsen som er medlemmer.

§3 – Medlemskap
Foreningen er åpen for den som eier hytte eller fritidseiendom innenfor Fageråsens fjellområde. Medlemskap er frivillig. Ved årsmøtet har eiendomseier en stemme. Årsavgift fastsettes av årsmøtet.

§4 – Årsmøtet
Foreningens høyeste beslutningsorgan er årsmøtet. Ordinært årsmøte skal holdes innen fire måneder etter utgangen av hvert regnskapsår og helst under påskehelgen. Ekstraordinært møte skal holdes dersom styret finner det ønskelig pga spesielle forhold.
Innkalling til årsmøte gjøres skriftlig av styret og skal sendes senest ut 14 dager før årsmøtet.
Saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved likt antall stemmer avgjøres ved loddtrekning.
Stemmegivning gjøres åpent dersom ikke annet er besluttet.Et medlem kan stemme med fullmakt fra høyst fem fraværende medlemmer.

Følgende saker skal behandles på årsmøtet:
1. Godkjenne innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen.
3. Godkjenne årsberetning for virksomhetsåret som er avsluttet
4. Godkjenne regnskap for virksomhetsåret som er avsluttet
5. Godkjenne styrets ansvarsfrihet som gjør at styrets medlemmer ikke personlig kan bli erstatningspliktig
6. Godkjenne budsjett for kommende virksomhetsår
7. Fastsette årsavgift.
8. Valg av leder for foreningen
9. Valg av øvrige styremedlemmer
10. Valg av to revisorer
11. Valg av to personer til valgkomité, hvorav en skal stå for innkalling.
12. Behandle innkommende saker

§5 – Regnskap
Regnskapsåret omfatter tiden 1. januar – 31. desember. Granskning av regnskapet skal gjøres av revisor som for tiden utses fra et ordinært årsmøte til neste ordinære.

§6 – Styret og valgkomite
Foreningens interesser håndteres av et styre med seks medlemmer. Styremedlemmene utses for tiden fra ordinære årsmøte til og med neste ordinære årsmøte.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er nærværende/tilstede. Hvert medlem har en stemme. Saker som behandles av styret avgjøres ved simpelt flertall. Ved lik stemmegivning har formannen utslagsgivende stemme.

Styrets ansvar:
Forvalte foreningens verdier i henhold til vedtektene og i henhold til vedtatt budsjett.
Representere foreningen mot kommunen og andre myndigheter.
Fremme fritidsaktiviteter.
Informere medlemmene om allmenne ordensspørsmål, virksomheten som foreningen driver og andre spørsmål som gjelder medlemmene i deres egenskap som hytteeiere.
Årlig, før 1. mars, levere styrelseprotokoll og regnskap for virksomhetsåret til revisorene.
Instruks for valgkomiteen i Fageråsen Hytteeierforening.
Valgkomiteen består av 2 medlemmer, fortrinnsvis 1 fra Norge og 1 fra Sverige, med 2 års funksjonstid.
Valgkomiteen fremmer forslag til årsmøtet på de medlemmer til styret, som vedtektene bestemmer, skal velges.
Den som har fungert lengst, er leder av komiteen og innkaller til møte. Vedkommende er på valg på årsmøtet.

Valgkomiteen skal fremme forslag til årsmøtet på følgende:
Formann som skal velges hvert år.
6 styremedlemmer som velges for 2 år, slik at 3 medlemmer er på valg hvert år.
2 revisorer som velges for 2 år, slik at 1 medlem er på valg hvert år.
2 medlemmer av valgkomiteen som velges for 2 år, slik at 1 medlem er på valg hver år.
2 varamedlemmer som velges for 1 år.
1 varamedlem for revisor som velges for 1 år
Første gang uttrer 3 styremedlemmer, 1 revisor og 1 medlem av valgkomiteen ved loddtrekning, deretter den som har fungert lengst. Denne loddtrekning foretas av valgkomiteen.
Tillitsvalgte som ikke ønsker gjenvalg ved årsmøtet, må melde fra til valgkomiteen innen 31.des. året før årsmøtet.
Denne instruks blir gjort gjeldende fra og med årsmøtet 2018.

§7 – Signatur
Foreningens signatur innehas av styreleder og en av styremedlemmene i felleskap.

§8 – Endring av vedtektene
For endringer av disse vedtektene eller ved oppløsning av foreningen kreves vedtak i to på hverandre følgende årsmøter, hvor minst en av dem skal være ordinære årsmøte.
Vedtaket skal bifalles av minst 2/3 av de avlagte stemmene. Ved vedtak om oppløsning skal det fastsettes hvordan verdiene i foreningen skal disponeres.